Vedtægter

§  1.        Foreningens navn er Vejle Basketball Klub, sign. VBBK.

 

§  2.        VBBK har til formål at fremme basketballspillet gennem kampe og træning.

 

§  3.        Som aktivt medlem i klubben, kan bestyrelsen optage enhver mand eller kvinde, dreng eller pige.

 

§  4.        Kontingentet for den følgende sæson fastsættes på den ordinære generalforsamling, og  perioden 1. juli til 30. juni i det efterfølgende år. Kontingentet skal indbetales på foreningens girokonto. Ved for sen indbetaling af kontingent, pålægges der for hver påbegyndt måned et fast beløb, der hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§  5.        Det påhviler foreningens aktive medlemmer at assistere ved afviklingen af turneringen, samt ved afvikling af de arrangementer, som foreningen står som arrangør af. Endvidere påhviler det alle aktive medlemmer at følge de til enhver tid gældende regler for afbud til træning og kampe.

 

§  6.        Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Når et medlem er kommet i kontin­gentrestance, eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel udelukke ham/hen­de med nævnte varsel. Den på grund af gæld til for­eningen udelukkede må for på ny at blive medlem, betale sin gæld.

I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Ved­kommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom, senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalfor­samlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalfor­samlingsbe­slutning.

 

§  7.       Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold, og dens på lovlig vis vedtagne beslutninger, og i henhold hertil foretagne handlin­ger, forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af 5 personer, og vælges for en periode på 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges særskilt på lige årstal. Den resterende del vælges sådan at der på skift er 2 personer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig frit.

Endvidere vælges der to suppleanter, - en 1. suppleant og en 2. suppleant, der indtræder i bestyrelsen såfremt et medlem udtræder af denne i valgperioden. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Såfremt der udtræder mere end to bestyrelses­med­lem i perioden, eller såfremt en eller flere suppleanter må melde forfald, supplerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når der er mindst 4 medlemmer til stede. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den afgørende stemme.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen.

 

§  8.        Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§  9.        Revisionen består af et af den ordinære generalforsamling valgt medlem, og den virker mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Der skal foretages mindst een uanmeldt revision i løbet af regnskabsåret. Desuden vælges en revisorsuppleant.

 

 

§ 10.       Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved meddelelse til medlemmerne, eller ved annoncering i byens aviser senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, samt ved opslag i foreningens lokale.

Private forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, der ikke er i kontingentrestance.

Medlemmet skal have været medlem af klubben i mindst een måned før generalforsamlingen. Herfra er dog undtaget trænere og medlemmer af bestyrelsen, der har stemmeret på generalforsamlingen, selvom de er passive medlemmer. Stilles et medlems passive status i tvivl, afgøres spørgsmålet af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemnings-måden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når mindst halvdelen af de stemme­berettigede medlemmer forlanger det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse foregå skriftligt. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes, før tidligst på den nærmest følgende generalforsamling.

 

§ 11.       Den ordinære generalforsamling afholdes ultimo august måned hvert år, og dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 

a.           Valg af dirigent.

b.           Formandens beretning.

c.            Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt statusop­gørelse pr. 30. juni, til godkendelse. Endvidere fremlægges budget for den følgende sæson.

d.           Valg af bestyrelse, samt suppleanter (jfr. § 7)

e.            Valg af revisor, samt revisorsuppleant (jfr. § 9)

f.            Fastsættelse af kontingenter samt gebyrer for den kommende sæson.

g.           Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer)

h.           Eventuelt.

 

§ 12.       Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidst­nævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfor­dringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.

 

§ 13.       Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af for­eningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stee.

 

§ 14.       Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagel­se kræves at mindst 5/6 af de mødte stemmer for. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue, dog at simpelt stemmeflertal derved er afgørende.

 

Disse love & vedtægter er lavet den 11. januar 1963, og er revideret pr. :

 

25/3-1974, 17/5-1976, 30/4-1980, 15/4-1981, 22/4-1982, 11/4-1985, 9/4-1986, 24/4-1989,

20/6-1991, 13/5-1993, 24/8-1993, 23/2-1994, 10/10-1995, 22/4-1998, 9/8-2000 og 15/8-2005